Aktywizacja środowisk polskich na Wschodzie

Wspieranie organizacji i środowisk polskich na Wschodzie oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

Celem programu jest wspieranie bieżącej działalności organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie oraz szeroko pojęta ich aktywizacja, umożliwienie zyskania nowych umiejętności i doświadczenia w zakresie działalności społecznej, gospodarczej, służących podniesieniu poziomu życia oraz rangi polskiej mniejszości w kraju zamieszkania. Ważnym zadaniem realizowanym w ramach tego programu jest wzmacnianie kompetencji zarządczych działaczy już istniejących organizacji oraz kształcenie nowych liderów dla nowych organizacji.


Wsparcie polega na:

  • dofinansowaniu kosztów wynajmu lokali, wyposażenia, adaptacji, bieżącego funkcjonowania lokali, zakupu materiałów programowych oraz sprzętu biurowego i komputerowego.
  • organizowaniu szkoleń liderskich dla działaczy organizacji w zakresie zarządzania projektem, kierowania organizacją, podnoszenia kompetencji społecznych i prawnych;
  • organizowaniu sieci pomocy prawnej dla obywateli polskiego pochodzenia oraz inicjowaniu przedsięwzięć służących budowie społeczeństwa obywatelskiego;
  • szkoleniu środowisk liderów (samorządowców, działaczy politycznych, przedstawicieli organizacji zawodowych);
  • wspieraniu postaw przedsiębiorczych wśród środowisk polskich, w tym finansowaniu warsztatów mających na celu przygotowanie Polaków na Wschodzie do efektywnego funkcjonowania w ramach gospodarki wolnorynkowej;
  • dofinansowaniu działalności hospicjów, centrów diagnostycznych, działalności wolontariackiej;
  • wspieraniu sportu i turystyki polonijnej

Kontakt
Magdalena Jankowska- Majewska
Poniedziałek-piątek 10.00-15.00
Tel. 22-628-55-57 w.112
Fax 22-628-30-92
m.jankowska@pol.org.pl


pliki