Edukacja polska na Wschodzie

Celem programu jest podtrzymanie i doskonalenie znajomości języka polskiego wśród środowisk polskich na Wschodzie. Wspierane są wszelkie formy i poziomy nauczania języka polskiego: przedszkola, szkoły z polskim językiem wykładowym, szkoły publiczne z klasami polskojęzycznymi, fakultety języka polskiego, społeczne szkoły uzupełniające oraz katedry i lektoraty języka, kultury i historii polskiej w krajach zamieszkania Polaków na Wschodzie. Program umożliwia realizację procesu dydaktycznego i podnoszenie poziomu edukacji młodego pokolenia Polaków na Wschodzie, jako grupy mniejszościowej wykształconej, świadomej własnej tożsamości narodowej, a także sprzyja budowaniu jej więzi z krajem i kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski.


Wsparcie dotyczy:

  • tworzenia bazy edukacyjnej: wynajmu i adaptacji sal dydaktycznych, zakupu wyposażenia i sprzętu oraz materiałów i pomocy dydaktycznych;
  • podwyższenia statusu materialnego i profesjonalizacji kadry nauczycielskiej, dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe nauczycieli polskich ze Wschodu;
  • inicjatyw aktywizujących działalność uczniów: dofinansowanie organizacji przedsięwzięć i imprez, w których uczestniczą uczniowie (szkoły partnerskie, wymiana uczniów, warsztaty samorządności uczniowskiej, wyjazdy edukacyjno-poznawcze, obozy językowe, spotkania tematyczne itp.);
  • wyposażanie szkół w podręczniki, lektury szkolne, a także nowoczesne narzędzia edukacyjne: e-booki, audiobooki, elektroniczne słowniki i.in.

Kontakt
Marta Pszczółkowska
Poniedziałek-piątek 10.00-15.00
Tel. 22-628-55-57 w.107
Fax 22-628-30-92
edukacja@pol.org.pl


pliki