Kultura

Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

W ramach programu realizowane są inicjatywy służące pielęgnowaniu i rozwojowi kultury polskiej w środowiskach Polaków na Wschodzie jako istotnej części polskiej spuścizny kulturalno-historycznej, a zarazem dorobku kulturowego krajów zamieszkania. Celem programu jest również umożliwienie naszym rodakom żyjącym poza granicami kraju udziału w życiu kulturalnym w Polsce, a także dokumentowanie i ocalenie polskiego dziedzictwa kulturalno-historycznego na Wschodzie, przybliżanie go polskim środowiskom poza granicami i Polakom w kraju.


Pomoc udzielana przez Fundację obejmuje następujące działania:

  • wspieranie polskich instytucji kultury i środowisk artystycznych na Wschodzie: teatrów, działań plastycznych, literackich i muzycznych, zespołów tanecznych;
  • kultywowanie polskich tradycji narodowych, organizowanie obchodów rocznicowych, festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, plenerów, wyjazdów kulturalno-poznawczych, dni kultury polskiej;
  • inicjowanie i wspieranie wartościowych przedsięwzięć wydawniczych i filmowych;
  • wspieranie działalności polskich środowisk naukowych poprzez dofinansowanie konferencji naukowych, seminariów, wyjazdów, projektów badawczych;
  • dofinansowanie kursów i szkoleń dla animatorów kultury;
  • dofinansowanie prezentacji dorobku polskich artystów zza granicy w Polsce oraz artystów krajowych w środowiskach zamieszkania Polaków na Wschodzie;
  • dofinansowanie działań związanych z dokumentowaniem śladów polskości na Wschodzie i w krajach Europie Środkowej i Południowej;
  • współfinansowanie opieki nas polskimi miejscami pamięci narodowej, upamiętnianie postaci wybitnych Polaków zasłużonych dla danej społeczności czy kraju;
  • popularyzowanie kultury wśród młodego pokolenia Polaków na Wschodzie poprzez warsztaty plastyczne, teatrzyki dziecięce, zespoły muzyczne i taneczne.

Kontakt
Katarzyna Garncarek
Poniedziałek-piątek 10.00-15.00
Tel. 22-628-55-57 w.109
Fax 22-628-30-92
kultura@pol.org.pl


pliki